เมื่อวันที่
24 ก.ย. 2020

ป้ายกำกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดพิธีทำบุญทางศาสนาในงานแสดงมุทิตาจิต


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดพิธีทำบุญทางศาสนาในงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2563

วันนี้ (24 ก.ย.62) เวลา 11.20 น. ที่ หอประชุมหลังเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมร่วมพิธีทำบุญทางศาสนาในงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2563 พระสงฆ์ 5 รูป เจริญพระพุทธมนต์ หลังจากนั้น ผู้เกษียณอายุราชการถวายจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา อนุโมทนา กรวดน้ำรับพรพระ โดยมี ผู้เกษียณอายุราชการ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่นับถือศาสนาพุทธ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีบุคลากรเกษียณอายุราชการ รวมจำนวนทั้งสิ้น 4 คน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกินา อาแล อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นางวิชุลดา สังข์แก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นางสาวผ่องผิว วิเศษสินธุ์ หัวหน้างานบริหารงานทั่วไปชำนาญการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และนางสาวนวลลออ มามะ ลูกจ้างชั่วคราวประจำโรงอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กองพัฒนานักศึกษาสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ย้อนกลับ