เมื่อวันที่
29 ก.ย. 2022

ป้ายกำกับ

​มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดงาน U2T for BCG Fair @ YRU โชว์ผลิตภัณฑ์ 64 ตำบล


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดงาน U2T for BCG Fair @ YRU โชว์ผลิตภัณฑ์ 64 ตำบล

วันนี้ (29 ก.ย.65) เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม U2T for BCG Fair @ YRU โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) โดยมี ผู้บริหาร บุคลากร และ ผู้เข้าร่วมจากพื้นที่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวน 64 ตำบล วิทยาลัยชุมชนยะลาจำนวน 7 ตำบล และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 3 ตำบล ประกอบด้วย ผู้บริหาร อาจารย์ หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ และเจ้าหน้าที่โครงการประจำตำบลทั้งประเภทบัณฑิตและประชาชน ณ ลานวัฒนธรรมคณะครุศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า กิจกรรม U2T for BCG Fair @ YRU จัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลงานในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ในพื้นที่จังหวัดยะลา ภายใต้การขับเคลื่อนของคณะกรรมการบริหารหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.ส่วนหน้าจังหวัดยะลา) และการดำเนินโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วิทยาลัยชุมชนยะลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับภาคีเครือข่าย รวมถึงพื้นที่ในจังหวัดปัตตานีและนราธิวาส ภายใต้ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อีกทั้งเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานโครงการกับหน่วยงานภายในและภายนอกพื้นที่เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงผลิตภัณฑ์จำหน่ายจากตำบล จำนวน 64 ตำบล การแสดงศิลปวัฒนธรรมชายแดนใต้ การแสดงดนตรีสดจากวงดนตรี Darkness Huso Star เวทีแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงาน U2Tfor BCG และเวทีเจาะความสำเร็จโครงการเด่น

ย้อนกลับ