เมื่อวันที่
24 พ.ค. 2023

ป้ายกำกับ

​มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นเจ้าบ้านต้อนรับ การจัดกิจกรรมพบปะยามเช้า จังหวัดยะลา


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นเจ้าบ้านต้อนรับ การจัดกิจกรรมพบปะยามเช้า จังหวัดยะลา

วันนี้ (24 พ.ค. 66) เวลา 06.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นเจ้าบ้านต้อนรับ การจัดกิจกรรม พบปะยามเช้า โดยกระทรวงการคลัง ร่วมกับกระทรวงกลาโหม กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงยุติธรรม เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ปรึกษาหารือ ในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน อันจะทำให้การประสานงานระหว่างหน่วยงานในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ทั้งต่อหน่วยงานและประชาชน โดยได้รับเกียรติจาก นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดงาน ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

พร้อมกันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการใน ตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กล่าวถึง นโยบาย แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยในอีก 4 ปีข้างหน้า ภายใต้วิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ เป็นเลิศในการพัฒนาชุมท้องถิ่นอย่างยั่งยืนสู่สากล” 

ย้อนกลับ