เมื่อวันที่
1 มี.ค. 2022

ป้ายกำกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมหารือส่งเสริมการเรียนรู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประธานประชุมหารือส่งเสริมการเรียนรู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ สู่การพัฒนาพื้นที่ 3 จชต.

วันนี้ (1 มี.ค.65) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 20) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประธานประชุมหารือแนวทางการพัฒนาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี อาจารย์ ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมนำเสนอข้อมูลโครงการ โดยมีประเด็นนำเสนอโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพสำหรับกลุ่มเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้

โดยมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ได้แก่ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนายุทธศาสตร์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า / ผู้แทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. / ประธานที่ปรึกษาชมรมเกษตรโกโก้จังหวัดชายแดนภาคใต้ /ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา/ ที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนลุกมานูลฮากีม /ผู้แทนจากสำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา/ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนฟิชรินทรบริบาล เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะโครงการดังกล่าว เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ และบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ดีขึ้นในทุกมิติ

ย้อนกลับ