เมื่อวันที่
17 เม.ย. 2019

ป้ายกำกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562


       มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562

วันนี้ (17เม.ย.62) ที่ ห้องประชุมลาดา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562 โดยมี คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

สำหรับวาระการประชุมในวันนี้ ในที่ประชุมได้มีการพิจารณาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พิจารณาข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเพื่อทบทวนการปรับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเพื่อการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2560 - 2569) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 และการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แล้วนั้น เนื่องจากขณะนี้สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมายที่กำหนด จึงควรได้ติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม พร้อมทั้งพิจารณาแบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน

ย้อนกลับ