เมื่อวันที่
19 เม.ย. 2019

ป้ายกำกับ

​มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 3/2562


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 3/2562

วันนี้ (19เม.ย.62) ที่ ห้องประชุมลาดา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นายสุพจน์ อาวาส กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 3/2562 โดยมี นายประสิทธิ์ ชูเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาผู้ทรงคุณวุฒิ นายนันทพล กาญจนวัฒน์ นายไพโรจน์ สว่างตระกูล ผู้ทรงคุณวุฒิ นางโสภี เสนพงษ์ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

โดยวาระการประชุมในวันนี้ มีวาระเรื่องสืบเนื่องเกี่ยวกับการแก้ไขข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2557 แต่งตั้งคณะกรรมการที่กระทรวงการคลังกำหนด วาระเกี่ยวกับให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบงานการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการที่ดี นอกจากนี้ มีวาระสืบเนื่องเกี่ยวกับติดตามผลการดำเนินการเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ (ITA) วาระติดตามการดำเนินการเรื่องการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง และวาระเพื่อพิจารณาตลอดจนการดำเนินการตามมาตรฐานและหลักปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562 

ย้อนกลับ