เมื่อวันที่
21 ก.ย. 2022

ป้ายกำกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมคณะทำงานงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมคณะทำงานงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ (ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันนี้ (21 ก.ย. 65 ) เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานประชุมคณะทำงานงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ (ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดยมีผู้บริหารและคณะทำงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

   โดยมีวาระเสนอให้ที่ประชุมทราบ เรื่องคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ฯ เรื่องผลการแข่งขันการรับพระราชทานปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่องข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในปี พ.ศ.๒๕๖๕ เรื่องรายงานสรุปผลการประชุมเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องรายงานความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแบบเชิงรุก เรื่องกำหนดการรายงานตัว การฝึกซ้อม และพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และเรื่องปฏิทินดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖2

  โดย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปี ก า ร ศึ กษ า ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ โ ด ยกำห น ด ก า ร พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ –๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน - ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในวันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ย้อนกลับ