​มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 11/2562


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 11/2562 พร้อมแสดงความยินดีแก่พนักงานมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ

วันนี้ (29พ.ย.62) ที่ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 11/2562 โดยมี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประธานสภาคณาจารย์ กรรมการสภาผู้แทนผู้บริหาร และกรรมการสภาผู้แทนคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

โดยวาระการประชุมเรื่องนโยบายและแนวทางการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 วาระเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือก และแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และวาระ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ปฏิทินวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 3/2562 และปีการศึกษา 2563

นอกจากนี้ ในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย อธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แก่ อาจารย์มูนีเร๊าะ ผดุง อาจารย์ประจำหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พนักงานมหาวิทยาลัย ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562

ย้อนกลับ