เมื่อวันที่
11 เม.ย. 2018

ป้ายกำกับ
มรย. ประชุม สภาวิชาการ

​มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 3/2561


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 3/2561

  วันนี้ (11 เม.ย. 61) เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุมกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 3/2561 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ครองชัย หัตถา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ แซ่หลี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ นางสาวกนกวรรณ ปลื้มใจ นักวิชาการศึกษา หัวหน้างานมาตรฐานการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ย้อนกลับ