เมื่อวันที่
11 ก.ค. 2019

ป้ายกำกับ
ประชุม 2562 กรรกมการสภาวิชาการ กรกฎาคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่4/2562


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่4/2562

วันนี้ (11 ก.ค.62) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสภา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดประชุมกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่4/2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ แซ่หลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการสภาวิชาการ เข้าร่วมประชุม

สำหรับวาระการประชุมในครั้งนี้มีประเด็นยุทธศาสตร์การรับนักศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ วาระการพิจารณาร่างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 วาระร่างหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงานในอาคารและภาคอุตสาหกรรม วาระการปรับแผนพัฒนาหลักสูตรและแผนการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563-2575 วาระการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ภาคเรียนที่ 1 และการอนุมัติการสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 173 คน วาระอื่นๆ

ย้อนกลับ