เมื่อวันที่
16 มี.ค. 2023

ป้ายกำกับ

​มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (วาระพิเศษ)


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (วาระพิเศษ)

วันนี้ (16 มีนาคม 2566) เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานประชุมกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (วาระพิเศษ) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ.อุไรรัตน์ ยามาเร็ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ /กรรมการและเลขานุการ กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภาวิชาการจากคณะ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โดยมีวาระเพื่อพิจารณา เรื่อง ร่างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2566 เรื่องร่างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าปลีกสมัยใหม่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 และเรื่องการอนุมัติผลการสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 303 ราย

ย้อนกลับ