เมื่อวันที่
25 พ.ค. 2023

ป้ายกำกับ

​มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (วาระพิเศษ)


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (วาระพิเศษ)

วันนี้ (25 พ.ค. 66) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (วาระพิเศษ) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการในตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดประชุม พร้อมด้วย กรรมการและเลขานุการ กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภาวิชาการจากคณะ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และรูปแบบออนไลน์

โดยมีวาระนำเสนอเพื่อพิจารณา เรื่องร่าง ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วย มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาและการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. ... เรื่องร่าง ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. .... เรื่องร่าง ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ....

ย้อนกลับ