เมื่อวันที่
9 มี.ค. 2022

ป้ายกำกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมปฏิบัติการการดำเนินงานตามกรอบการประเมิน ITA


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมปฏิบัติการการดำเนินงานตามกรอบการประเมิน ITA ประจำปี 2565 และร่วมแสดงสัญลักษณ์ เพื่อประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต

วันนี้ ( 9 มีนาคม 2565) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ และประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานประชุมกิจกรรมอบรมปฏิบัติการการดำเนินงานตามกรอบการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม จำนวนทั้งสิ้น 81 คน และได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุวิมล อิสระธนาชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

กิจกรรมนี้ถือเป็นกลไกสำคัญที่จะให้คณะกรรมการดำเนินงานมีความรู้ความเข้าใจให้กับกรอบการประเมิน ITA ปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะทำงานโครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีความรู้ความเข้าใจรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกรอบการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเรามีผลการประเมินเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นทุก ๆ ปี (ในปี 2560 (76.18) ปี 2561 (79.58) ปี 2562 (86.25) ปี 2563 (91.76) และในปี 2564 ที่ผ่านมา (92.38) พร้อมกันนี้ผู้บริหารและบุคลากรร่วมแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ย้อนกลับ