เมื่อวันที่
6 พ.ย. 2018

ป้ายกำกับ

​มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมเตรียมปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2562


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมเตรียมปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2562

วันนี้ (6พ.ย.61) ที่ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุมเตรียมปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ แซ่หลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตร์ ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา กุณฑล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า สำหรับการประชุมในวันนี้ มีประเด็นการพิจารณาวิธีการและกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา จากการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา จากการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ จะมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการออกแบบหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะของ 7 สาขาวิชา ได้แก่ การศึกษาปฐมวัย การประถมศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และรายวิชาชีพครู จะมีคณะทำงานกลางที่ สกอ.จะแต่งตั้งร่วมกันจัดทำหลักสูตร นอกจากนี้ กรณีของสาขาวิชาอื่นๆ ให้แต่ละมหาวิทยาลัยออกแบบร่วมกับคณะทำงานตามมติที่ประชุมหรือกรณีที่ไม่มีเปิดสอนเหมือนกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ให้ออกแบบหลักสูตรเอง

นอกจากนั้น เมื่อคณะกรรมการกลางจัดทำหลักสูตรแล้วเสร็จ ให้แต่ละมหาวิทยาลัยนำเข้าสู่กระบวนการปรับปรุงหลักสูตรตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งนี้ มคอ.1 น่าจะเสร็จเรียบร้อยประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยมีหลักเกณฑ์การเตรียมตามมาตรฐาน คือ 1.เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2558 กำหนดโครงสร้างหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี รวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต และ 2.เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2558 กำหนดโครงสร้างหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ให้มีจำนวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต โดยต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการตามที่มาตรฐานวิชาชีพกำหนด หากไม่มีมาตรฐานวิชาชีพกำหนดต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และทางกฤษฎีไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

ย้อนกลับ