เมื่อวันที่
14 พ.ค. 2019

ป้ายกำกับ

​มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ทบม.) ครั้งที่ 4/2562


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ทบม.) ครั้งที่ 4/2562

วันนี้ (14พ.ค.62) ที่ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุมที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ทบม.) ครั้งที่ 4/2562 โดยมี คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนทั้ง 7 ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

สำหรับวาระนำเสนอเพื่อพิจารณาการประชุมในวันนี้ พิจารณาเรื่อง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รวมทั้งรายงานผลการติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 และสรุปผลการติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และวาระนำเสนอเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการจัดตั้งสำนักจัดการทรัพย์สินและรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ย้อนกลับ