เมื่อวันที่
8 ต.ค. 2019

ป้ายกำกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ทบม.) ครั้งที่ 9/2562


     มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ทบม.) ครั้งที่ 9/2562

     เมื่อเวลาประมาณ 13.30 น. (8ต.ค.62) ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร/รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุมที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ทบม.) ครั้งที่ 9/2562 โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนทั้ง 7 ส่วนราชการ และประธานหลักสูตร เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
     โดยวาระการประชุมในวันนี้ มีการนำเสนอในที่ประชุมเกี่ยวกับวาระเพื่อทราบจากรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดีทั้ง 4 คณะ และผู้อำนวยการศูนย์/สำนัก/สถาบัน นอกจากนี้ ในที่ประชุมมีการนำเสนอวาระเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับรูปแบบชุดสูททางการชาย/หญิง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วาระพิจารณาเกี่ยวกับผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร คณะและหน่วยงานเทียบเท่า และมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 วาระพิจารณามอบนโยบายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ฉบับที่ 2) พ.ศ... อีกทั้งพิจารณา (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ.2562 และพิจารณาการกำหนดเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการ

ย้อนกลับ