เมื่อวันที่
9 มิ.ย. 2018

ป้ายกำกับ

ม.ราชภัฏยะลา จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2560 (KM YRU Forum 2017)


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2560 (KM YRU Forum 2017)

ที่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25 – 301 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2560 (KM YRU Forum 2017) โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 

ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า การจัดการความรู้ เป็นสิ่งสำคัญ และจำเป็นอย่างยิ่งในองค์กรปัจจุบัน เนื่องจากเมื่อมหาวิทยาลัยมีการรวบรวมองค์ความรู้ จะเป็นองค์กรต้นแบบในการพัฒนามุ่งสู่องค์กรคุณภาพและการสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยและท้องถิ่น ซึ่งการจัดการความรู้ หรือที่เรียก ว่า KM เป็น เครื่องมือเพื่อใช้ในการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 3 ประการ คือ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน และบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว องค์ความรู้ในตัวบุคคลที่เป็นองค์ความรู้ที่สั่งสมมาจากการเรียนรู้ ค้นคว้า และประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และประสบความสำเร็จ ซึ่งจำเป็นที่จะต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคคลอื่นๆ ได้

ย้อนกลับ