เมื่อวันที่
9 พ.ย. 2019

ป้ายกำกับ

ม.ราชภัฏยะลา ร่วมประชุมการรับทราบและรับฟังข้อเสนอแนะ “การปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีฯ


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมประชุมการรับทราบและรับฟังข้อเสนอแนะ “การปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ปี 2558 และ มคอ.

วานนี้ (8พ.ย.62) ที่ ห้องประชุมคอนเวนชั่น เอบีซี ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร ดร.กนกวรรณ กาญจนธานี ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์สุวิมล อิสระธนาชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมประชุม เรื่อง การรับทราบและรับฟังข้อเสนอแนะ “การปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ปี 2558 และ มคอ. เพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน” และร่วมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาก่อนนำเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาต่อไป

ย้อนกลับ