เมื่อวันที่
7 ธ.ค. 2023

ป้ายกำกับ

มรภ.ยะลา. ลงนาม MOU กองทัพภาคที่ 4 และ มหาวิทยาลัยภาคใต้


มรภ.ยะลา. ลงนาม MOU กองทัพภาคที่ 4 และ มหาวิทยาลัยภาคใต้ ในโครงการสื่อสารเรื่องราวของสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยความจริงและความรัก เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ 28 ก.ค. 67

เมื่อวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการสื่อสารเรื่องราวของสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยความจริงและความรัก ร่วมกับ สโมสรรื่นฤดี ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช กองทัพภาคที่ 4 และ มหาวิทยาลัยในภาคใต้ โดยมี พล.ท. ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 4 เป็นประธาน พร้อมด้วย รศ.วาสนา พิทักษ์ธรรม ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาและเสริมสร้างอัตลักษณ์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับมอบหมายจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และอธิการบดีมหาวิทยาลัยในภาคใต้ (หรือผู้แทน) ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยสงขลา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่ 4 และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โดยพร้อมเพรียงกัน

สำหรับพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ฯ ในครั้งนี้ เป็นพระราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ที่ทรงมุ่งสร้างพื้นฐานด้านการศึกษา 4 ด้าน คือ การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง, มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานทำ มีอาชีพ และการเป็นพลเมืองดี ทภ.4 และ ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค 4 จึงได้นำพระราโชบายมาสู่การปฏิบัติ สำหรับวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567 โดยบูรณาการความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา และศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 4 ในการขับเคลื่อนงานการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่ดี ปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนมีความเสียสละและจิตอาสากระทำการเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมมากกว่าส่วนตนให้แก่เยาวชนในสถานศึกษา สร้างมวลชนในสถานศึกษาให้เป็นแกนนำถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ ส่งเสริมการมีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ในการทำประโยชน์เพื่อสังคม และเป็นแบบอย่างที่ดีกับรุ่นน้องในลักษณะพี่สอนน้อง เสริมสร้างความรู้ความเป็นมาประวัติศาสตร์ชาติ ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีของไทยให้แก่เยาวชน และประชาชนทั่วไป มุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ Active Learning ให้เยาวชนได้คิดและลงมือปฏิบัติ ผ่านแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่น นำองค์ความรู้ไปต่อยอดประยุกต์กับตนเองและผู้อื่น โดย จิตอาสา 904 (ครู ก) เป็นชุดวิทยากร เพื่อเยาวชนคนรุ่นใหม่จะได้เป็นกำลังสำคัญในการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศชาติอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปในอนาคตต่อไป

ย้อนกลับ