เมื่อวันที่
17 พ.ค. 2019

ป้ายกำกับ

มรภ.ยะลา ประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสายครุศาสตรบัณฑิตนอกเวลาเรียน (Extra time)


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสายครุศาสตรบัณฑิตนอกเวลาเรียน (Extra time) โดยใช้หอพักเป็นฐาน เพื่อเตรียมพร้อมการดูแลนักศึกษาหอพักและการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษา

วันนี้ (17พ.ค.62) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสายครุศาสตรบัณฑิต นอกเวลาเรียน (Extra time) โดยใช้หอพักเป็นฐาน เพื่อเตรียมพร้อมการดูแลนักศึกษาหอพักและการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาเตรียมรองรับนักศึกษานอกเวลาเรียน (Extra time) ครั้งที่ 3/2562 โดยมี คณะกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสายครุศาสตรบัณฑิตนอกเวลาเรียนฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมลาดา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สำหรับวาระการประชุมในวันนี้ มีวาระเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างประกาศระเบียบหอพัก พิจารณารับบุคลากรประจำหอพักตามมติในวาระการประชุมครั้งที่ 1 เจ้าหน้าที่ประจำหอพัก (ผู้ดูแลหอพัก) แม่บ้านประจำหอพัก และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย นอกจากนี้มีการพิจารณาการดูแลนักศึกษาพี่เลี้ยง โครงการ Extra time เรื่องหอพักเนื่องจากนักศึกษามีภารกิจและหน้าที่ ในการดูนักศึกษารุ่นน้องและภารกิจอื่นๆ ของโครงการ ตั้งแต่ระบบการรับสมัคร การจัดค่าย และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักศึกษา 

ย้อนกลับ