เมื่อวันที่
8 พ.ย. 2019

ป้ายกำกับ

มรภ.ยะลาประชุมกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 7/2562


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 7/2562 

     วันนี้ (8พ.ย.62) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุมกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 7/2562 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงศ์ แก่นอินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ อติศัพท์ กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรภรณ์ มั่นเศรษฐวิทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกินา อาแล ดร.นิมารูนี หะยีวาเงาะ กรรมการสภาวิชาการจากคณะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ แซ่หลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และเลขานุการ กรรมการสภาวิชาการฯ เข้าร่วมประชุม ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

     โดยวาระการประชุมในวันนี้ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ร่าง หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563 พิจารณาขอความเห็นชอบไม่แก้ไขรายละเอียดในเอกสารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 ตามข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ วาระขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และแก้ไขคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 การปรับปรุงหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร จำนวน 3 หลักสูตร และวาระ ร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ.2562

ย้อนกลับ