เมื่อวันที่
12 มิ.ย. 2019

ป้ายกำกับ

มรภ.ยะลา ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาสายครุศาสตรบัณฑิตนอกเวลาเรียน (Extra time) โดยใช้หอพักเป็นฐาน


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาสายครุศาสตรบัณฑิตนอกเวลาเรียน (Extra time) โดยใช้หอพักเป็นฐาน

วันนี้ (12มิ.ย.62) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักศึกษา กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสายครุศาสตรบัณฑิตนอกเวลาเรียน (Extra time) โดยใช้หอพักเป็นฐาน โดยมีผู้ปกครองของนักศึกษาสายครุศาสตรบัณฑิตนอกเวลาเรียน (Extra time) เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ณ ห้องประชุมเซอรา ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสายครุศาสตรบัณฑิตนอกเวลาเรียน (Extra time) โดยใช้หอพักเป็นฐาน ทั้งนี้เพื่อพัฒนานักศึกษาครูตามสมรรถนะวิชาชีพครู ผ่านการเสริมกิจกรรมที่พิเศษเหนือกว่าครูปกติ โดยการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง พัฒนาตัวตน (Self) ตามสภาพที่เป็นจริงตามบริบท เน้นความเป็นไทยที่ถูกต้อง และเสริมสร้างความแกร่งในศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชา อีกทั้งนำองค์ความรู้มาใช้อย่างบูรณาการได้อย่างหลากหลายที่นอกเหนือจากหลักสูตรปกติ ซึ่งได้เริ่มต้นการดำเนินโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง ในปีการศึกษา 2557 เป็นต้นมา โดยมีการพัฒนานักศึกษาครูคู่ขนานไปกับการสร้างหอพักนักศึกษา โดยมีนักศึกษารุ่นแรก จำนวน 22 คน ในปีการศึกษา 2557 จนถึงปีการศึกษา 2561 มีนักศึกษารุ่นนำร่อง จำนวน 5 รุ่น รวมทั้งสิ้น 144 คน และในปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นปีที่การศึกษาที่สร้างหอพักแล้วเสร็จ ปัจจุบันมีนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิตในโครงการทั้งหมด 12 หลักสูตร จำนวนทั้งสิ้น 465 คน 

ย้อนกลับ