เมื่อวันที่
27 พ.ย. 2020

ป้ายกำกับ

​มรภ.ยะลา ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 11/2563


มรภ.ยะลา ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 11/2563

วันนี้ (27 พ.ย.63) เมื่อเวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุมออนไลน์กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่11/2563 โดยมี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์ประจำ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โดยมีวาระเสนอให้ที่ประชุมทราบเรื่องการสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เรื่องรายงานผลการประชุมหารือร่วมกับสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยะลา วาระเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่องพิจารณา (ร่าง) ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยหน่วยงานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. .... เรื่องพิจารณา(ร่าง) หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เรื่องพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เรื่องพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เรื่องพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เรื่องพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

ย้อนกลับ