เมื่อวันที่
25 ต.ค. 2021

ป้ายกำกับ

​มรย. จับมือ สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ ลงนาม MOU


มรย. จับมือ สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ ลงนาม MOU

วันนี้ (25 ต.ค. 64) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา และ อาจารย์สุวรรณา ทองดอนคํา ประธานหลักสูตรสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดำเนินการโดย คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ กับ นายชวน ภูเก้าล้วน นายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย นายอํามาตย์ คุณสวัสดิ์ รักษาการ อธิการบดีมหา’ลัยแพะ นานาชาติ กระบี่ และ นายศรีสุวรรณ ค้าของ ผู้อํานวยการฝ่ายแผนงานและโครงการสภาการศึกษา จังหวัดกระบี่

โดยการลงนามในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ร่วมพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะแบบครบวงจร อันประกอบด้วย การเลี้ยง การจัดการ การแปรรูปสินค้า การตลาดบนมาตรฐานอาหารปลอดภัย และมาตรฐานฮาลาล เพื่อร่วมพัฒนาทักษะการประกอบการฟาร์มเลี้ยงแพะ การผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์แพะ แก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และเพื่อร่วมมือตามกำลังความสามารถในการวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาการเลี้ยงแพะมุ่งประโยชน์ ในการสร้างคุณภาพนักศึกษา และเกษตรกรเครือข่ายผู้เลี้ยงแพะ

ย้อนกลับ