เมื่อวันที่
30 พ.ย. 2020

ป้ายกำกับ

มรย. จัดประชุม Focus group เพื่อเป็นข้อมูลส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยพื้นที่ จชต.


วันนี้(30พ.ย.63) สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดการสนทนากลุ่มผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลสภาวการณ์ด้านสุขภาวะ และการส่งเสริมความรอบรู้สุขภาวะให้กับครอบครัว(Focus group) นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ ณ หอประชุมกองร้อยกองอาสารักษาดินแดนอำเภอศรีสาครที่ 12 จังหวัดนราธิวาส

การประชุม Focus group จัดขึ้นด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับ องค์การช่วยเหลือเด็กระหว่างประเทศ (Save the Children) ได้ดำเนินโครงการ “อ่าน อิ่ม รัก” (Eat Play Love Read Project) โดยมุ่งเน้นการฝึกอบรมและให้ความรู้กับผู้ปกครองเด็กปฐมวัย อายุ 0-3 ปี ในพื้นที่อำเภอศรีสาคร และศึกษาวิจัยสภาวการณ์ด้านสุขภาวะและการส่งเสริมความรอบรู้สุขภาวะให้กับครอบครัวเด็กปฐมวัย อายุ 0-3 ปี

สำหรับการลงพื้นที่ Focus group ในครั้งนี้ เป็นการเก็บข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์แบบมีกึ่งโครงสร้าง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยองค์การช่วยเหลือเด็กระหว่างประเทศ (Save the Children) และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งประกอบด้วย ชุดคำถามใน 4 ประเด็น คือ 1) สภาวการณ์ด้านสุขภาวะเด็กปฐมวัยอายุ 0 – 3 ปี อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 2) สภาวการณ์ส่งเสริมความรอบรู้สุขภาวะให้กับผู้ปกครองในอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 3) สภาพและปัญหาของ เด็กปฐมวัยอายุ 0 – 3 ปี ที่แคระแกร็น ในพื้นที่อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส และ 4) แนวทางการส่งเสริมสุขภาวะให้กับเด็กปฐมวัยอายุ 0 – 3 ปี ในพื้นที่อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส โดยมีเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรด้านสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข และบิดา มารดา หรือ ตัวแทนที่เป็นสมาชิกในครอบครัวที่มีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปี เป็นผู้ให้ข้อมูล

ย้อนกลับ