เมื่อวันที่
26 พ.ย. 2020

ป้ายกำกับ

มรย. เพิ่มศักยภาพบุคลากรอบรมเชิงปฏิบัติการด้านทรัพย์สินทางปัญญา


มรย. เพิ่มศักยภาพบุคลากรอบรมเชิงปฏิบัติการด้านทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมยินดี 13 ผลงาน จดทะเบียนด้านทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร

     วันนี้ (26 พ.ย.63) ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-605 ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดขึ้น  โดยมี อาจารย์และเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวนทั้งสิ้น 70 คน เข้าร่วม โดยมีระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 2 วัน ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2563

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการอบรมเพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ ความเข้าใจด้านสิทธิทางกฎหมายอันเกิดการประดิษฐ์ คิดค้น หรือสร้างสรรค์ผลงาน จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ โดยได้รับเกียรติจาก คุณเพชรดา สัตยากูล คุณธิปไตย ศรีนวลขาว และคุณขวัญชนก ขวัญปลอด จากศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

    พร้อมกันนี้ยังมอบประกาศเกียรติคุณและแสดงความยินดีกับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการจดทะเบียนด้านทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร จำนวน 13 ผลงาน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ชีวภัณฑ์ควบคุมโรคพืชจากเชื้อรา และกรรมวิธีการเตรียมผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ผลิตภัณฑ์ซีเมนต์เพสต์ดูดซึมน้ำจากดินและกรรมวิธีผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ลวดลายผ้า ภาพโปสเตอร์รณรงค์การต่อสู้กับโควิด-19 แพร่ระบาด ภาพถ่าย YRU ภาพถ่ายทุ่งหญ้าสะวันนาผืนป่าฮาลาบาลา Huso ความหลากหลายที่เป็นหนึ่งเดียว คำร้องชุดเพลงพหุวัฒนธรรมสำหรับเด็กประถมศึกษาจังหวัดยะลา คู่มือการเรียนรู้เรื่อง การละเล่นพื้นบ้าน "ปามอ" เพื่อการแข่งขัน พรุ่งนี้ /Besok hari (ประเภทโสตทัศนวัสดุ) พรุ่งนี้ /Besok hari (ประเภทดนตรีกรรม) สติกเกอร์ไลน์ FMS และคู่มือการเรียนรู้เรื่อง ทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองในตำบล ลำพะยา จังหวัดยะลา

ย้อนกลับ