เมื่อวันที่
19 ก.ย. 2023

ป้ายกำกับ

​มรย. ประชุมชี้แจงหลักการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568


มรย. ประชุมชี้แจงหลักการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

วันนี้ (19 ก.ย. 66) เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาประชุมชี้แจงหลักการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดประชุม พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ปรีชา พังสุบรรณผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา และบุคลากรกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ความจำเป็น และภารกิจของมหาวิทยาลัย รวมทั้งความต้องการของพื้นที่ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยจึงกำหนดหลักการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ณ ห้องประชุมสุ่ยเจีย อาคาร 20 (อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ย้อนกลับ