เมื่อวันที่
26 เม.ย. 2021

ป้ายกำกับ

มรย. ประชุมผู้เกี่ยวข้องศูนย์การเรียนรู้แม่ลาน


มรย. ประชุมผู้เกี่ยวข้องศูนย์การเรียนรู้แม่ลาน

วันนี้ (26 เม.ย. 64) เมื่อเวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องศูนย์การเรียนรู้แม่ลาน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นเกียรติร่วมรับฟัง พร้อมด้วยอาจารย์ภูริชาติ พรมเต็ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณาจารย์ และบุคลากรศูนย์การเรียนรู้แม่ลาน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โดยมีวาระเสนอเพื่อพิจารณา เรื่อง พิจารณาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้แม่ลาน ประจำปี 2565 - 2569, พิจารณากรอบภาระงานทดแทนการสอนของอาจารย์ภายใต้ศูนย์การเรียนรู้ลาน ประจำปีการศึกษา 2564, พิจารณาโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานโดยการขอจัดสรรงบประมาณจากเงินคงคลังมหาวิทยาลัยฯ และพิจารณาโครงการสร้างรายได้เพื่อการพึ่งพาตนเองโดยการขอจัดสรรงบประมาณลงทุนเริ่มต้นจากเงินคงคลังมหาวิทยาลัย

ย้อนกลับ