เมื่อวันที่
8 ธ.ค. 2023

ป้ายกำกับ

​มรย. ร่วมแสดงพลังวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”


มรย. ร่วมแสดงพลังวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

   วันนี้ (8 ธ.ค.66) เวลา 10.30 น. ที่ห้องศรียะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดย รองศาสตราจารย์วาสนา พิทักษ์ธรรม ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาและเสริมสร้างอัตลักษณ์บัณฑิต ได้รับมอบหมายจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมแสดงพลังวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต“ ซึ่งทางองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน กำหนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 ณ ฮอลล์ 4 อาคารศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" ในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid Event) พร้อมกันทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดย นายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นำหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมทำสัญลักษณ์ "ไขว้มือ" พร้อมประกาศเจตนารมณ์ ในการต่อต้านการทุจริต โดยมีนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ผ่านการถ่ายทอดสดทาง Facebook ของสำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกันแสดงพลังสร้างเจตนารมณ์ในการต่อต้านทุจริต ในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลทั่วประเทศไทย

  ทั้งนี้เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของผู้นำทางการเมืองที่ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนมีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่อง และปลุกกระแสสังคมที่ไม่ทน ต่อการทุจริต มุ่งยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตและปลุกจิตสำนึกให้กับหน่วยงานภาครัฐประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม รวมทั้งการเสริมสร้างวินัยและคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมในการทำหน้าที่เพื่อชาติและประชาชน

***********

ภาพ / ข่าว   งานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์

ย้อนกลับ