เมื่อวันที่
12 ก.ย. 2022

ป้ายกำกับ
#SDG4

มรย.จัดค่ายจิตวิญญานความเป็นครู ส่งเสริมทักษะทางวิชาชีพ


สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรชายแดนใต้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรม “ค่ายจิตวิญญานความเป็นครู" ภายใต้กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและทดลองใช้หลักสูตรในโรงเรียนและชุมชน โครงการวิจัยการการนำแนวคิดการจัดการเรียนรู้ในบริบทสังคมพหุภาษาพหุวัฒนธรรมเพื่อการรู้หนังสือของนักเรียนเข้าสู่ระบบการผลิตครูสำหรับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดยะลา ภายใต้ชุดโครงการวิจัย "สานพลังเครือข่ายการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อส่งเสริมการรู้หนังสือของนักเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดยะลา" โดยกิจกรรมได้จัดขึ้น ณ ศูนย์การเรียนรู้ชมชนบ้านต้นมะขามเทศ อ.รัตภูมิ จังหวัดสงขลา และ จังหวัดพัทลุง

อาจารย์จันจลี ถนอมลิขิตวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา/หัวหน้าโครงการย่อยที่ 2 กล่าวว่า การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวฯ จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษา ได้ศึกษาบริบทชุมชนต้นแบบบูรณาการศาสตร์พระราชาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ ครูบุคคลต้นแบบกับภาระหน้าที่สำคัญของชาติ แนวคิดการนำไปใช้ในโรงเรียน และกิจกรรมแก้โจทย์ฐานการเรียนรู้สมรรถนะทางวิชาชีพครู และกิจกรร

มขุดเสมา ค้นหาตัวตนจิตวิญญาณแห่งครู เพื่อนำทักษะทางวิชาชีพไปใช้ในอนาคตต่อไป โดยกิจกรรมได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา

ย้อนกลับ