เมื่อวันที่
16 มี.ค. 2023

ป้ายกำกับ

มรย.จัดเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ


เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งลงคะแนนเสียงประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ และการสรรหาคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ก.บ.ม.) ซึ่งเปิดโอกาสให้บุคลากรผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียงพร้อมกัน ณ อาคารกระจก ใต้หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี อาจารย์ ดร.สุรเดช สุวรรณชาตรีประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งร่วมกันตรวจสอบความเรียบร้อย และได้ทำการเปิดหีบลงคะแนนเลือกตั้ง ในเวลา 08.30 น.-15.00 น

ทั้งนี้ บรรยากาศการเลือกตั้งมีผู้มาใช้สิทธิ์ลงคะแนนตลอดทั้งวัน เป็นไปด้วยความคึกคัก ซึ่งผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามประกาศรายชื่อ จำนวนทั้งสิ้น จำนวน 474 คน ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ คิดเป็นร้อยละ 84.39% และผู้มาใช้สิทธิสรรหาคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ก.บ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 84.18% โดยทำการปิดรับลงคะแนนเสียงในเวลา 15.00 น. และนับคะแนนทันที่สำหรับการประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการนั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งจะเสนอผลการนับคะแนนต่อมหาวิทยาลัยประกาศให้ทราบต่อไปภายในวันที่ 22 มีนาคม 2566 การออกเสียงลงคะแนนในครั้งถือนี้แสดงให้เห็นถึงให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

#มรย.สร้างพลังปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้

#มหาวิทยาลัยคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้

ย้อนกลับ