เมื่อวันที่
24 ก.ย. 2020

ป้ายกำกับ

มรย.จัดงานแสดงมุทิตาจิต จากใจชาวราชภัฏยะลา 63


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดงานแสดงมุทิตาจิต จากใจชาวราชภัฏยะลา 63

เมื่อเวลาประมาณ 19.00 น. (24 ก.ย.63) ที่ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2663

โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย อธิการบดีและหน่วยงานจาก 7 ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณพร้อมชมวีดีทัศน์ประวัติความประทับใจและการกล่าวขอบคุณของผู้เกษียณอายุราชการในปีนี้ หลังจากนั้นผู้ร่วมงานมอบดอกไม้แด่ผู้เกษียณอายุราชการ และชมการแสดงจากคณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีบุคลากรเกษียณอายุราชการ รวมจำนวนทั้งสิ้น 4 คน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกินา อาแล อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นางวิชุลดา สังข์แก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นางสาวผ่องผิว วิเศษสินธุ์ หัวหน้างานบริหารงานทั่วไปชำนาญการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และนางสาวนวลลออ มามะ ลูกจ้างชั่วคราวประจำโรงอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กองพัฒนานักศึกษาสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ย้อนกลับ