เมื่อวันที่
7 ธ.ค. 2023

ป้ายกำกับ

มรย.จัดประชุมปฏิบัติการทบทวน แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)


วันนี้ (7 ธ.ค.66) เวลา 09.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมปฏิบัติการทบทวน แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดประชุมปฏิบัติการทบทวน แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานยุทธศาสตร์ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรม TR Rock Hill อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ด้าน ดร.ปรีชา พังสุบรรณ ในนามของคณะทำงาน จัดประชุมปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า การประชุมปฏิบัติการในวันนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเป็นหัวใจสำคัญของการผลิตและพัฒนากําลังคน เป็นแหล่งสร้างองค์ความรู้ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง และลดความเหลื่อมล้ำของคนในชาติตามนโยบายของรัฐบาล อีกทั้งกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ยังได้จัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาออกเป็น 5 กลุ่มตามจุดเด่น ศักยภาพและผลการดำเนินงาน โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสังกัดกลุ่มที่ 3 พัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น ที่มุ่งสู่การพัฒนา ชุมชนท้องถิ่นและชุมชนที่มีวัตถุประสงค์หรือประโยชน์ร่วมกัน การเป็นแหล่งเรียนรู้ ถ่ายทอด ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน และการให้ประชาชนมีโอกาสเรียนรู้ ตลอดชีวิต อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

การทบทวนแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ภายใต้สภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหลาย ๆ เรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคม สถานการณ์การการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตลอดจนการตอบสนองต่อความคาดหวังของชุมชนและสังคม จึงเป็นโจทย์ ใหญ่ของมหาวิทยาลัยที่จะต้องเตรียมการรองรับประเด็นเหล่านี้ต่อไป

ย้อนกลับ