เมื่อวันที่
14 ส.ค. 2019

ป้ายกำกับ

มรย.ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 2/2562


งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 2/2562

เมื่อเวลาประมาณ 15.00 น. วันนี้ (14ส.ค.62) ที่ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 2/2562 โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

สำหรับวาระการประชุมในวันนี้ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนพัฒนาบุคลากร ได้มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.สุกฤษตา พุ่มแก้ว พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ให้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนพัฒนาบุคลากร และวาระเรื่อง รายงานสถานภาพทางการศึกษาของผู้รับทุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากร นอกจากนี้ วาระที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในครั้งนี้ เรื่อง พิจารณาการขอผ่อนชำระเงินทุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากรกรณีผิดสัญญารับทุน มีการพิจารณาเกี่ยวกับกำหนดอัตราดอกเบี้ยกรณีการขอผ่อนชำระ , พิจารณากำหนดระยะเวลาในการผ่อนชำระเงินทุน และพิจารณาระยะเวลาที่เริ่มหักเงินเดือนกรณีได้รับอนุมัติให้ผ่อนชำระเงินทุน

ย้อนกลับ