เมื่อวันที่
23 ก.ย. 2022

ป้ายกำกับ

​มรย.ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 10/2565


มรย.ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 10/2565

วันนี้ (23 ก.ย.65) เมื่อเวลาประมาณ 09.00 น. นายจรินทร์ ตันชัชวาล ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 10/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Google Meet โดยมีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โดยมีวาระเสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง แนวปฏิบัติในการยกร่างและการนำเสนอกฎหมายต่อสภามหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....

ย้อนกลับ