เมื่อวันที่
29 ก.ย. 2022

ป้ายกำกับ

มรย.ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 7/2565


มรย.ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 7/2565

    วันนี้ (29 ก.ย. 65 ) เวลา 13.30 น. นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 7/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทนอธิการบดี และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และรูปแบบออนไลน์

    โดยมีวาระเสนอเพื่อทราบ เรื่องการเปิดบัญชีเงินสนับสนุนทุนนักศึกษาโครงการสร้างรายได้ระหว่างเรียน เรื่องการเบิกจ่ายเงินในบัญชีเงินสนับสนุนทุนนักศึกษาโครงการสร้างรายได้ระหว่างเรียน เรื่องคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการนักศึกษาหอนอน ประจำศูนย์การเรียนรู้แม่ลาน และวาระนำเสนอเพื่อพิจารณา เรื่องติดตามความก้าวหน้า และแนวทางการช่วยเหลือนักศึกษาโครงการสร้างรายได้ระหว่างเรียน

ย้อนกลับ