เมื่อวันที่
18 มิ.ย. 2020

ป้ายกำกับ

มรย.ประชุมเตรียมพร้อมเปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมเตรียมพร้อมเปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันนี้ (18 มิ.ย.63) เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดการประชุมออนไลน์เปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 พร้อมแนะนำบุคลากรใหม่ ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก และร่วมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

พร้อมกันนี้ในการประชุมมีการบรรยายเรื่องการดำเนินการกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย การขับเคลื่อนการจัดความรู้ KM การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร ตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ โดย ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เรื่องแนวปฏิบัติในภาคเรียนที่ 1 /2563 การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ แซ่หลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และเรื่องมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาสู้ภัย COVID-19 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี คณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมประชุม กว่า 700 คน

ย้อนกลับ