เมื่อวันที่
17 มี.ค. 2023

ป้ายกำกับ

​มรย.ประชุมที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ทบม.) ครั้งที่ 2/2566


มรย.ประชุมที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ทบม.) ครั้งที่ 2/2566

วันนี้ (17 มี.ค. 66) เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุมที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ทบม.) ครั้งที่ 2/2566 โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการทั้ง 7 ส่วนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

สำหรับการประชุมวันนี้ มีวาระที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง เตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรราชภัฏภาคใต้ ครั้งที่ 5 (ยาลอเกมส์) ซึ่งจะจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 9 – 13 พฤษภาคม 2566

มีวาระนำเสนอเพื่อพิจารณา เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2566 ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ผลลัพธ์การเรียนรู้ 4 ด้าน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 เรื่อง แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เรื่อง รายงานผลการติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรื่อง แผนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีการศึกษา 2565

เรื่อง แผนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรื่อง แผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีงบประมาณ 2566 เรื่อง แผนปฏิบัติราชการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณาแผนกลยุทธ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565 – 2569 เรื่อง ภาระงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาระบบของมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง พิจารณาทดแทนภาระงานสอนของบุคลากรตำแหน่งวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) เรื่อง แผนกกลยุทธ์ทางการเงิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรื่อง ขอความเห็นชอบ ร่าง แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เรื่อง ขอความเห็นชอบ ร่าง ประมาณการรายรับ ค่าใช้จ่ายพื้นฐานที่จำเป็น และแนวทางจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และ เรื่อง ขออนุมัติใช้เงินคงคลังเพื่อสมทบโครงการก่อสร้างสนามกีฬาและสุขภาพ

ย้อนกลับ