เมื่อวันที่
7 เม.ย. 2021

ป้ายกำกับ

มรย.ประชุมที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ทบม.) ครั้งที่ 4/2564


มรย.ประชุมที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ทบม.) ครั้งที่ 4/2564

วันนี้ (7 เม.ย. 64) เมื่อเวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุมที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ทบม.) ครั้งที่ 4/2564 ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet) โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการทั้ง 7 ส่วนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

โดยมีวาระนำเสนอเพื่อพิจารณาเรื่อง ขอความเห็นชอบประมาณการรายรับและแนวทางจัดสรรเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่อง แผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีงบประมาณ 2564 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และเรื่อง การเตรียมงานคืนสู่เหย้า พลังครูพลังแผ่นดิน “คืนสู่เหย้าชาวสีฟ้า”

ย้อนกลับ