เมื่อวันที่
27 เม.ย. 2021

ป้ายกำกับ

มรย.ประชุมที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ทบม.) วาระพิเศษ


วันนี้ (27 เม.ย. 64) เมื่อเวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานมการประชุมที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ทบม.) วาระพิเศษ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(Google Meet) โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการทั้ง 7 ส่วนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

โดยมีวาระนำเสนอเพื่อพิจารณาเรื่อง การลดค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษา และยกเว้นค่าปรับกรณีชำระค่าธรรมในการจัดการศึกษาล่าช้า ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และพิจารณาเรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 และภาคเรียนที่1/2564

ย้อนกลับ