มรย.ประชุมที่ประชุมอธิการบดีราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 4(160)/2564


วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วย คณะอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง เข้าร่วมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4(160)/2564 (รูปแบบผสมผสานออนไลน์) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมี ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎ (ทปอ.มรภ.) เป็นประธานการประชุม

โดยก่อนเข้าประชุม คณะอธิการบดี ได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลิตภัณฑ์ จากการดำเนินโครงการด้านการวิจัย โครงการด้านการพัฒนาท้องถิ่น การบริการวิชาการ และเลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์เด่นจากโครงการ U2T ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีด้วย

สำหรับวาระในการประชุม ประธานที่ประชุมได้แจ้งที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับแนวทางขับเคลื่อนดำเนินงานของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้านโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้ การวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาสมรรถนะ , การขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model และการสนับสนุนการดำเนินงานของสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎ ได้มีการพิจารณาเรื่องการลงนามความร่วมมือระหว่างเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง , เรื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย” ครั้งที่ 7 และการสรรหาประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎ แทนตำแหน่งที่กำลังจะหมดวาระ ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือก ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎคนใหม่

ย้อนกลับ