มรย.ร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างเครือข่ายจิตอาสาประชาสังคมจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ 2565


เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมเวิ่งช่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา พิทักษ์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้การต้อนรับ พร้อมกล่าวถึงการดำเนินกิจกรรมของศูนย์จิตอาสา ในห้วงปี 2564 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจากพันเอก ขจิต มกราภิรมย์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา เป็นประธานเปิด กิจกรรมการสร้างเครือข่ายจิตอาสาประชาสังคมจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อเรียนรู้กระบวนการแก้ไขปัญหาของชุมชน และสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในชุมชน โดยประยุกต์ศาสตร์พระราชา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และระเบิดจากข้างใน ซึ่งเป็นหลักการทรงงานตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 กษัตริย์นักพัฒนาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและมั่นคงต่อไป โดยใช้กระบวนการทางสังคมในการแก้ไขปัญหาผ่านสภาสันติสุขตำบล และร่วมทำแผนปฏิบัติการชุมชน นำเครือข่ายจิตอาสาประชาสังคมในพื้นที่ 3 ตำบลนำร่อง ประกอบด้วย ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน, ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา, ตำบลปะแต อำเภอยะหา, ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนในพื้นที่ และสมาชิกชมรมกตัญญูคลับ ชมรม มรย.จิตอาสา ชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียง และชมรมต้นกล้าร่วมใจจิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลารวม ทั้งสิ้น 92 คน ทั้งนี้ดำเนินการจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 1 - 3 มีนาคม 2565

สำหรับกิจกรรมการสร้างเครือข่ายจิตอาสาประชาสังคม เป็นกิจกรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในชุมชนได้ โดยในห้วงที่ผ่านมาหน่วยงานต่างๆ ทั้งส่วนราชการ เอกชนและเครือข่ายต่างๆในพื้นที่จังหวัดยะลา ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่องและเห็นเป็นรูปธรรม และกิจกรรมครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมความร่วมมือในการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมคิด ร่วมสร้างและร่วมพัฒนา และร่วมนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ ขับเคลื่อนการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มเยาวชน, การป้องกันการแพร่ระบาดของ covid-19 และการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ เพื่อปฏิบัติการแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชน ตลอดจนสามารถขยายผลให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป

ย้อนกลับ