เมื่อวันที่
17 พ.ย. 2020

ป้ายกำกับ

มรย.สร้างความเข้าใจในการกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ


วันนี้(17พ.ย.63) ณ ห้องประชุมเวิ่งช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงงานสร้างความเข้าใจในการกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะที่สูงขึ้น จัดโดยงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ปามุทา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

นางฐานิดา เดือนจำรูญ ผู้อำนวยการกองกลาง กล่าวว่า โครงงานสร้างความเข้าใจในการกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะที่สูงขึ้น จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับ เข้าใจถึงหลักเกณฑ์ ขั้นตอน กระบวนกานในฐานะผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา และให้พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้ทราบถึงหลักเกณฑ์ วิชาการทำผลงานทางวิชาการแต่ละประเภทได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง เส้นทางความก้าวหน้าของสายสนับสนุนในวิทยาลัย และการเขียนแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสรรถนะ ของบุคคลกรสายสนับสนุน ในระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2563

ย้อนกลับ