เมื่อวันที่
13 ก.ย. 2021

ป้ายกำกับ

มูลนิธิซากาตและสาธารณกุศล มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กิจกรรมมอบ “ทุนปันสุขสู้ภัยโควิด” 40 ทุน


มูลนิธิซากาตและสาธารณกุศล มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กิจกรรมมอบ “ทุนปันสุขสู้ภัยโควิด” 40 ทุน

วันนี้ (11 กันยายน 2564) เวลา 11.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้โอวาทนักศึกษาในกิจกรรมมอบ “ทุนปันสุขสู้ภัยโควิด” ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวน 40 ทุนๆ ละ 3,000 บาท รวมจำนวนเงินทุนทั้งสิ้น 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)ของมูลนิธิซากาตและสาธารณกุศล มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อับดุลรอซะ วรรณอาลี ประธานมูลนิธิซากาตและสาธารณกุศล กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของมูลนิธิ

มูลนิธิซากาตและสาธารณกุศล มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริจาค ซากาตแก่นักศึกษาที่เข้าเงื่อนไขซากาต และเพื่อเป็นสาธารณกุศลแก่นักศึกษาที่ยากจนหรือเข้าหลักเกณฑ์ที่มูลนิธิกำหนด รวมถึงเพื่อเป็นสาธารณกุศลอื่นๆ ตามที่มูลนิธิเห็นสมควร โดยในปีการศึกษา 2564

ทั้งนี้การคัดเลือกพิจารณานักศึกษาทุนฯ ทั้ง 40 คน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น รองศาสตราจารย์อัปสร อีซอ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ซอและ แกปัน คณะกรรมการมูลนิธิร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

ย้อนกลับ