เมื่อวันที่
11 ส.ค. 2018

ป้ายกำกับ

​นักวิจัยสาขาคอมพิวเตอร์ ตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมแสดงผลงานในงามหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561


นักวิจัยสาขาคอมพิวเตอร์ ตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมแสดงผลงานในงามหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)

นักวิจัยจากสาขาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมจัดแสดงผลงานในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018) ระหว่างวันที่ 9 – 13 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ

โดยนำผลงานวิจัยที่เข้าร่วมนำเสนอ ได้แก่ งานวิจัย เรื่อง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ “มานะ มานี” และ Mobile Application ภาษาไทยแสนสนุก เรียนรู้อักษรสามหมู่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมี ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย และทีมงาน โดยมี อาจารย์แพรวศรี เดิมราช ดร.อัจฉราพร ยกขุน คุณวันชนะ พรหมทอง คุณสุวีณา ยูโซ๊ะ และนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมงานในครั้งนี้

สำหรับการนำเสนอผลงานในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จริยา สุขจันทรา พร้อมทีมงาน ร่วมเดินทาง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยจากหน่วยงานของภาครัฐ และเอกชนทั่วประเทศ ทั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และนวัตกรรมต่างๆ ที่เกิดจากงานวิจัย 

ย้อนกลับ