เมื่อวันที่
28 เม.ย. 2021

ป้ายกำกับ

งาน PR และ งานวิทยุฯ มรย. เร่งประชุมจัดทำแผนกลยุทธ์การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์องค์กร


งาน PR และ งานวิทยุฯ มรย. เร่งประชุมจัดทำแผนกลยุทธ์การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และการสร้างภาพลักษณ์องค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 2

วันนี้ (28 เม.ย.64) เวลา 10.30 น. ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานประชุมการจัดทำแผนกลยุทธ์การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และการสร้างภาพลักษณ์องค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 20 ปี (พ.ศ.2561 -2580) คือ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าประสงค์ มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับ มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมและความโปร่งใส โดยมี ผศ.ดร.ฐานกุล กุฏิภักดี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการ พร้อมด้วย อาจารย์จรัญ พิทักษ์ธรรม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ และบุคลากรงานประชาสัมพันธ์ฯ และสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ พร้อมกันนี้ ได้ชี้แจงภาระงานเพื่อให้สอดคล้องด้านงานนโยบาย ในส่วนต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย ณ ห้องกลาดี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ย้อนกลับ