เมื่อวันที่
12 ก.ค. 2019

ป้ายกำกับ
อบรม เทคนิคเป็นพิธีกร งานประชาสัมพันธ์ 62

งานประชาสัมพันธ์ อบรมเชิงปฏิบัติการ“เทคนิคการเป็นพิธีกร เครือข่าย PR YRU ๖๒”


งานประชาสัมพันธ์มวลชนสัมพันธ์ มรภ.ยะลา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ“เทคนิคการเป็นพิธีกร เครือข่าย PR YRU ๖๒” เร่งเพิ่มศักยภาพบุคลากร หนุนส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร

    วันนี้(12 ก.ค.62) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมเวิ่งช่าย ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“เทคนิคการเป็นพิธีกร เครือข่าย PR YRU ๖๒” โดยมีบุคลากรจากส่วนราชการระดับคณะ สำนัก สถาบัน และหน่วยงานที่ต้องการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้านนี้ ที่มีความสนใจและทำหน้าที่ด้านการเป็นพิธีกรเข้าร่วม จำนวนทั้งสิ้น ๔๐ คน จัดโดยงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

   นางฐานิดา เดือนจำรูญ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า วัตถุประสงค์การจัดอบรมเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ทักษะด้านพิธีกรในงานพิธีการต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง และมีหลักการ อีกทั้งพัฒนาผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมให้เกิดความมั่นใจในการทำหน้าที่พิธีกรมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกิดการประสานงานการสร้างเครือข่ายและการแลกเปลี่ยนการทำงานระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมด้วยกัน และเสริมสร้างภาพลักษณ์ และความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นต่อองค์กร

ย้อนกลับ