เมื่อวันที่
20 ต.ค. 2021

ป้ายกำกับ

​งานธุรการและสารบรรณ ประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ว่าด้วยงานสารบรรณ และรถราชการ


งานธุรการและสารบรรณ มรย. ประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ และรถราชการ

วันนี้ (20 ต.ค.64) เวลา 10.00 น. อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดประชุมผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการของหน่วยงาน ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ปามุทา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการระดับกอง หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม จัดโดย งานธุรการและสารบรรณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โดยมีวาระเสนอเพื่อพิจารณา เรื่องการพิจารณาแก้ไขปัญหาการออกเลขที่หนังสือภายนอก คำสั่งมหาวิทยาลัย ผ่านระบบการออกเลขหนังสืออัตโนมัติ (YRU-Docnum) พิจารณาการเสนอหนังสือผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) พิจารณาการใช้และการเก็บรักษารถยนต์ราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฯลฯ เพื่อให้กับส่วนราชการและหน่วยงานภายใน และผู้รับบริการ มีความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ และปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว ให้ถูกต้อง และเคร่งครัด 

ย้อนกลับ