เมื่อวันที่
26 พ.ค. 2023

ป้ายกำกับ

​ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เยี่ยมชมบูธกิจกรรมและนิทรรศการวิชาการของมรย.ในงานสมโภชหลักเมือง


ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เยี่ยมชมบูธกิจกรรมและนิทรรศการวิชาการของมรย.ในงานสมโภชหลักเมือง

วันนี้ (26 พ.ค.66) เวลา 19.00 น. นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เยี่ยมชมบูธกิจกรรมและนิทรรการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ครั้งที่ 61 ซึ่งจัดขึ้นบริเวณศาลากลางจังหวัดยะลา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการในตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพบัณฑิต และ ดร.ปรีชา พังสุบรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้การต้อนรับ และร่วมพบปะบุคลากร และประชาชนที่เข้าร่วมชมบูธนิทรรศการฯ

สำหรับงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา จัดขึ้นทุกๆปี บริเวณรอบศาลหลักเมืองยะลา และถนนสุยางค์ ระหว่างวันที่ 25 พค.66 ถึง 4 มิย. 66 รวม 11 วัน 11 คืน โดยปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดบูธนิทรรศการโครงการวิจัยเรื่อง การยกระดับห่วงโซ่คุณค่าสะตอสะเด็ดน้ำเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดยะลา โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ ระยะที่ 2โครงการสานพลังเครือข่ายการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อส่งเสริมการรู้หนังสือของนักเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดยะลา (Sandbox) โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) และโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และกิจกรรมการแสดงจากส่วนราชการสลับหมุนเวียนตลอดทั้ง 11 วัน 11 คืน

ย้อนกลับ