เมื่อวันที่
22 พ.ค. 2020

ป้ายกำกับ

ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


วันนี้ (๒๒ พ.ค.๖๓) เมื่อเวลาประมาณ ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเวิ่งช่ายชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตัวแทนคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อันประกอบด้วย อาจารย์สุรเดช สุวรรณชาตรี นางฐานิดา เดือนจำรูญ และ น.ส.ธิดาวรรณ พูลชู ได้ดำเนินการประชุมเพื่อคัดเลือกผู้แทนข้าราชการ (ข้าราชการพลเรือนสายสนับสนุนและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน) ซึ่งจะได้เข้าไปเพื่อสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิอีกครั้งหนึ่ง

ในการประชุมครั้งนี้ได้ดำเนินการประชุมในรูปแบบของการประชุมแบบ Video conference โดยในขั้นแรกได้มีการเสนอตัวแทนเข้ามาจำนวน ๒ ท่าน ก่อนที่จะจัดให้มีการลงคะแนนเพื่อเลือกเอา 1 ท่านโดยการลงคะแนนได้จัดทำผ่านระบบ Google form ที่ได้จัดทำขึ้น

ย้อนกลับ